Σ Ι Δ Η Ρ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο * 1 9 1 3 - 2 0 1 3

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Σιδηρόκαστρο 1900-2005 – Φωτογραφικές Μαρτυρίες)

Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων - Αθήνα, 18-19 Φεβρουαρίου 2006